Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(03/08/2022)

Thực hiện Hướng dẫn số 49-HD/BTGTW ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 29/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới;

Căn cứ Công văn số 598/VHCS-QCTT ngày 21/7/2022 của Cục Văn hóa cơ sở về việc đẩy mạnh tuyên truyền đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới;

 chi tiết xem tại đây 

 


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu