Trang Chủ Giới Thiệu Liên Hệ Thông Tin Cần Biết
Trang chủ
Bảo tàng
Di sản Văn hoá
Khảo cổ học
Cổ vật
Thông tin khoa học
Thư viện tra cứu
Di tích Nhà tù Côn Đảo
QLNN về DSVH
Tìm kiếm
Góc hình ảnh

 

Liên kết Website
Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ VHTTDL : Uỷ quyền giải quyết công việc cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cấp phép khai quật khẩn cấp các di chỉ khảo cổ đ­ược phát hiện đột xuất ...

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
     
            Số: 5440/QĐ-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
        Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Uỷ quyền giải quyết công việc
cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
 
BỘ TR­­­­ƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
           
Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
            Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
            Điều 1. Uỷ quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
            Cấp phép khai quật khẩn cấp các di chỉ khảo cổ đ­ược phát hiện đột xuất trong quá trình cải tạo, xây đựng các công trình kinh tế - xã hội đang có nguy cơ bị hủy hoại đ­ược quy định tại Điều 38 Luật Di sản văn hóa.
            Điều 2. Thời hạn ủy quyền đ­ược xác định kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định khác của Bộ tr­ưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Giao Cục tr­ưởng Cục Di sản văn hóa kiểm tra báo cáo Bộ trư­ởng tình hình thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ tr­­ưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trư­­ởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 

Nơi nhận:                                                          
- PTT Nguyễn Thiện Nhân;
- Ủy ban VHGDTNTNND Quốc hội;                    
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND cácc tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Sở VH, TT & DL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, VP, Thanh tra Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo VP Chính phủ; Website Chính phủ;
-Như Điều 4                                                                          
- Lưu: VT, DSVH (3b), NTH.220
BỘ TR­ƯỞNG
 
Hoàng Tuấn Anh

           
                                                              
.
           
print   Email   Top


Các tin khác:
Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh (29-02-2012)
Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh (29-02-2012)
Quy định tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ và người thực hành bảo quản hiện vật bảo tàng (11-11-2010)
Quy chế tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân (11-11-2010)
Quy chế tổ chức lễ hội (11-11-2010)
Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng (11-11-2010)
NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2005/NĐ-CP : Quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước (Chương IV, V, VI, VII) (22-02-2009)
NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2005/NĐ-CP : Quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước (Chương I, II, III) (22-02-2009)
Mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ (22-02-2009)
Quy Chế Thăm Dò, Khai Quật Khảo Cổ : Chương IV - V (22-02-2009)
Quy Chế Thăm Dò, Khai Quật Khảo Cổ : Chương III (22-02-2009)
Quy Chế Thăm Dò, Khai Quật Khảo Cổ : Chương II (22-02-2009)
Quy Chế Thăm Dò, Khai Quật Khảo Cổ : Chương I (22-02-2009)
Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ VHTTDL : Uỷ quyền giải quyết công việc cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cấp phép khai quật khẩn cấp các di chỉ khảo cổ đ­ược phát hiện đột xuất ... (22-02-2009)
Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ VHTTDL : Ban Hành Quy Chế Thăm Dò, Khai Quật Khảo Cổ (22-02-2009)
Quyết Định Của Bộ Trưởng Bộ VHTTDL : Ban Hành Quy Định Tiêu Chuẩn, Trách Nhiệm Của Cán Bộ Và Người Thực Hành Bảo Quản Hiện Vật Bảo Tàng (22-02-2009)

 
Tiêu điểm & Sự kiện
  Khảo cổ học BR-VT: Tìm về quá khứ

  Địa danh Côn Đảo qua tư liệu lịch sử

  Giáo dục về nguồn - 2009

  Di tích lịch sử văn hoá núi Dinh

  Hải Đăng Vũng Tàu

  Lễ hội Dinh Cô
 
 
Thống kê truy cập
6.610.361